Se även årsmötesprotokoll HÄR

 

För att förhindra webbrobotar att kopiera e-postadresser så är hela listan en bild. Kontakta genom att skriva av adressen.

Styrelsen och styrelsens arbetsuppgifter i MB.
Vem gör vad? Syftet är att få en jämn arbetsfördelning i styrelsen.
Jag har samlat punkterna till styrelsefunktioner. Praktiskt kan det innebära att i arbetet så är det flera personer som jobbar med en fråga som bokning av gästartist (där ansvaret ligger under klubbmästaren, men klubbmästaren har det samlade ansvaret).

Ordförande • Övergripande ansvar, verkställande av beslut (avseende stämmo- och styrelsebeslut). • Ansvarig för att styrelsemöten hålls regelbundet. • Upprättande av agenda, göra kallelser till styrelsen. • Upprättande av agenda till årsmöte (se också sekreterare). • Leda styrelsearbeten. • Justering av protokoll. • Tillsammans med skattmästare upprätta budget. • Ansvarig för att attestregler upprättas och efterföljs. • Information till och samtal med nya medlemmar. • Svara för styrelsens arbetsordning. • Har hand om förfrågningar om medlemskap i Magiska Bröderna.

Vice ordförande • Ordförandes ställföreträdare. • Ansvarig för anmälan till årsmöte och Johnny Lonn Memorial (se också skattmästare). • Ansvarig för sponsring. Ansvarar för att värva sponsorer och upprätthålla relationer och ta fram lämpliga sponsorprogram. • Firmatecknare (se också Skattmästare). • Ansvarig till att förtjänta medlemmar uppvaktas på större bemärkelsedagar samt uppmärksammar andra trevliga och även sorgliga händelser.

Sekreterare • Ansvarig för utskick av kallelser till föreningsträffar (se också klubbmästare). • Föra protokoll vid styrelsesammanträden och årsmöte. • Ansvarig för att protokoll justeras. • Ansvarig för uppföljning av kvarstående punkter. • Ansvarig för framtagande av förvaltningsberättelse för årsstämman. • Ansvarig för kallelser och protokoll till årsstämman. • Ansvarig för sammanställning av material och utskick till årsmötet. • Ansvarig för medlemsregister. • Ansvarig för arkivering.

Skattmästare • Ge förslag till årsbudget. • Ansvarig för uppföljning av budget. • Firmatecknare (se också vice ordförande). • Ansvarig för information av årsavgift till föreningens medlemmar. • Ansvarig för rapportering av inkommande årsavgifter till styrelsen. • Ansvara för föreningens bokföring. • Ansvarig för att upprätta resultat- och balansräkning samt stämma av med revisor. • Ansvarig för att betalning skett till föreningsmöten (se också vice ordförande). • Ansvarig för klubbnålar, nålar för förtjänsttecken och hedersmedlem.

Klubbmästare • Ansvarig för att ta fram program till föreningsmöten, som årsmöte, Johnny Lonn Memorial och Workshop. • Ansvarig för bokning av lokal vid föreningsmöten. • Ansvarig för bokning av artister, som föredragshållare till föreningsmöten. • Ansvarig för klubbtävlingar vad gäller deltagare, domare, bedömningskriterier och priser. • Ansvarig för att kallelse tas fram till föreningsmöten (se också sekreterare).

Webbmaster • Ansvarar för webbplatsens utformning och funktionalitet. • Ansvarig för publicering och redigering av information på webben (hemsida, Facebook och Instagram). • Ansvarig för att webbplatsen fylls med innehåll och att den är aktuell, dvs o Att löpande publicera föreningsinnehåll på webbplatsen. o Att informationen på webbsidorna uppdateras. Tumtippen • Ansvarig för att Tumtippen ges ut minst fyra gånger per år och publiceras till medlemmarna.

Svenska flaggans dag • Ansvarig för Svenska flaggans dag är mer personberoende. Stefan och Robert ansvarar idag.